نمایش محتوا نمایش محتوا

 

                        تاریخ اجرا:مرداد ماه تا اطلاع ثانوی                                   برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی زاهدان                                                 تاریخ تنظیم 26/05/1395

ایام هفته

مسیر پروازی

شماره پرواز

حرکت از مبدا

ساعت ورود

ساعت خروج

شرکت

 

شنبه

 

تهران- زاهدان- چابهار

382

6:10

7:55

8:40

ایران ایر

تهران- زاهدان- مشهد مقدس

850/852

6:00

7:55

8:55

آسمان

چابهار- زاهدان- تهران

383

10:30

11:30

12:15

ایران ایر

مشهد مقدس- زاهدان- تهران

853/851

11:25

12:55

13:50

آسمان

مشهد - زاهدان- مشهد

487/486

17:00

18:25

19:10

ایران ایر

تهران-زاهدان-تهران

3930/3931

17:15

19:05

20:00

آسمان

تهران- زاهدان- تهران

4540/4541

18:40

20:55

22:00

ماهان

 

یکشنبه

 

تهران- زاهدان- چابهار

382

6:10

7:55

8:40

ایران ایر

تهران - زاهدان- مشهد مقدس

850/852

6:00

7:55

8:55

آسمان

مشهد - زاهدان- مشهد

6226/6225

08:00

9:15

10:15

تابان

چابهار- زاهدان- تهران

383

10:30

11:25

12:10

ایران ایر

تهران- زاهدان- تهران

1248/1249

10:15

12:10

12:55

قشم ایر

مشهد مقدس–زاهدان -تهران

853/851

11:25

12:55

13:50

آسمان

تهران- زاهدان- تهران

4540/4541

18:40

20:55

22:00

ماهان

 

دوشنبه

 

تهران- زاهدان- مشهد مقدس

850/852

6:00

7:50

8:50

آسمان

مشهد - زاهدان- مشهد

6226/6225

08:00

9:15

10:15

تابان

مشهد مقدس- زاهدان- تهران

853/851

11:10

12:30

13:30

آسمان

نجف اشرف- زاهدان- بغداد

3428/3429

13:00

15:15

16:15

ايران اير

شیراز- زاهدان- شیراز

3875/3876

15:00

16:25

17:00

آسمان

تهران- زاهدان- تهران

3930/3931

16:55

18:45

19:45

آسمان

تهران- زاهدان- تهران

4540/4541

18:40

20:55

22:00

ماهان

 

سه شنبه

 

 

تهران- زاهدان- چابهار

382

6:10

7:55

8:40

ایران ایر

تهران- زاهدان- مشهد مقدس

850/852

6:00

7:50

8:40

آسمان

گرگان-زاهدان-گرگان

638/639

7:30

9:10

9:55

آسمان

چابهار- زاهدان- تهران

383

10:30

11:25

12:10

ایران ایر

مشهد مقدس- زاهدان- تهران

853/851

16:30

17:50

18:45

آسمان

تهران- زاهدان- تهران

4540/4541

18:40

20:55

22:00

ماهان

 

چهارشنبه

 

تهران- زاهدان- مشهد مقدس

850/852

6:00

7:55

8:55

آسمان

مشهد مقدس- زاهدان- تهران

853/851

11:25

12:55

13:50

آسمان

تهران – زاهدان- مشهدمقدس

374/487

14:30

16:30

   17:05

ایران ایر

تهران- زاهدان- تهران

3930/3931

16:40

18:30

19:30

آسمان

مشهد مقدس- زاهدان- تهران

486/375

19:20

21:00

21:35

ایران ایر

 

پنجشنبه

 

 

تهران- زاهدان- مشهد مقدس

850/852

6:00

7:55

8:55

آسمان

مشهد - زاهدان- مشهد

6226/6225

08:00

9:15

10:15

تابان

گرگان- زاهدان-گرگان

476/477

8:55

10:55

11:30

ایران ایر

تهران- زاهدان- تهران

1248/1249

10:15

12:10

12:55

قشم ایر

مشهد مقدس–زاهدان -تهران

853/851

11:25

12:55

13:50

آسمان

تهران- زاهدان- تهران

4540/4541

18:40

20:55

22:00

ماهان

جمعه

تهران- زاهدان- مشهد مقدس

850/852

6:00

7:55

8:55

آسمان

تهران-زاهدان- کرمان-اصفهان

377/378

6:05

8:05

8:40

ایران ایر

اصفهان- کرمان- زاهدان-تهران

376/379

9:00

11:55

12:30

ایران ایر

شیراز – زاهدان - دبی

3875/6534

11:00

12:35

13:15

آسمان

مشهد مقدس–زاهدان -تهران

853/851

11:25

12:55

13:50

آسمان

دبی –زاهدان –شیراز

6533/3876

15:00

17:00

17:45

آسمان

تهران- زاهدان- تهران

4540/4541

18:40

20:55

22:00

ماهان