ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

4541

تهران

نشست(20:48)-پايان تحويل بار

BAE

ورودي داخلي

چهار شنبه

20:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

486

مشهد

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

21:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6331

تهران

نشست(23:15)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

23:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم ایر

1248

تهران

طبق برنامه

BAE

ورودي داخلي

پنج شنبه

07:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

850

تهران

طبق برنامه

B727

ورودي داخلي

پنج شنبه

08:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

380

تهران/چابهار

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

09:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

476

گرگان

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

10:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم ایر

1286

مشهد

طبق برنامه

BAE

ورودي داخلي

پنج شنبه

12:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

853

مشهد

طبق برنامه

B727

ورودي داخلي

پنج شنبه

12:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4541

تهران

لغو شد

BAE

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6331

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

23:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

4540

تهران

پرواز کرد(22:03)

BAE

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6332

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

06:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم ایر

1287

مشهد

طبق برنامه

BAE

خروجي داخلي

پنج شنبه

08:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

852

مشهد

طبق برنامه

B727

خروجي داخلي

پنج شنبه

08:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

383

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

10:35

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

477

گرگان

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

10:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم ایر

1249

تهران

طبق برنامه

BAE

خروجي داخلي

پنج شنبه

12:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

851

تهران

طبق برنامه

B727

خروجي داخلي

پنج شنبه

13:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4540

تهران

لغو شد

BAE

خروجي داخلي

پنج شنبه

22:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ