ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

850

تهران

نشست(09:06)-پايان تحويل بار

A340

ورودي داخلي

دو شنبه

09:05

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

486

مشهد

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

دو شنبه

10:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3875

شيراز

نشست(11:18)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

11:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

853

مشهد

طبق برنامه

A340

ورودي داخلي

دو شنبه

14:55

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4541

تهران

طبق برنامه

BAE

ورودي داخلي

دو شنبه

20:50

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

378

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

21:10

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6331

تهران

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

دو شنبه

22:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

850

تهران

طبق برنامه

A340

ورودي داخلي

سه شنبه

07:55

۸ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

382

تهران

طبق برنامه

A321

ورودي داخلي

سه شنبه

08:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

383

چابهار

طبق برنامه

A321

ورودي داخلي

سه شنبه

11:55

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

853

مشهد

طبق برنامه

A340

ورودي داخلي

سه شنبه

12:50

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تابان

6332

تهران

لغو شد

MD82

خروجي داخلي

دو شنبه

06:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

852

مشهد

پرواز کرد(10:33)

A340

خروجي داخلي

دو شنبه

10:20

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

487

مشهد

لغو شد

MD82

خروجي داخلي

دو شنبه

11:15

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

851

تهران

طبق برنامه

A340

خروجي داخلي

دو شنبه

16:25

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3876

شيراز

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

16:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

379

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

21:55

۷ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4540

تهران

طبق برنامه

BAE

خروجي داخلي

دو شنبه

22:00

۷ فروردين ۱۳۹۶

تابان

6332

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

سه شنبه

06:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

382

چابهار

طبق برنامه

A321

خروجي داخلي

سه شنبه

08:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

852

مشهد

طبق برنامه

A340

خروجي داخلي

سه شنبه

08:50

۸ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

383

تهران

طبق برنامه

A321

خروجي داخلي

سه شنبه

12:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

6533

دبي

طبق برنامه

F100

ورودی خارجي

دو شنبه

15:45

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

6534

دبي

پرواز کرد(12:15)

F100

خروجي خارجي

دو شنبه

11:45

۷ فروردين ۱۳۹۶