ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تابان

6331

تهران

نشست(22:54)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

جمعه

23:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

382

تهران

نشست(07:57)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

شنبه

07:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

850

تهران

نشست(08:35)-پايان تحويل بار

B727

ورودي داخلي

شنبه

08:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

383

چابهار

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

11:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

853

مشهد

طبق برنامه

B727

ورودي داخلي

شنبه

12:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3930

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

شنبه

19:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4541

تهران

طبق برنامه

BAE

ورودي داخلي

شنبه

20:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6331

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

23:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم ایر

1248

تهران

طبق برنامه

BAE

ورودي داخلي

یک شنبه

07:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

850

تهران

طبق برنامه

B727

ورودي داخلي

یک شنبه

08:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

382

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

08:05

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تابان

6332

تهران

پرواز کرد(06:33)

MD82

خروجي داخلي

شنبه

06:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

382

چابهار

پرواز کرد(09:10)

MD82

خروجي داخلي

شنبه

08:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

852

مشهد

پرواز کرد(09:34)

B727

خروجي داخلي

شنبه

08:55

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

383

تهران

طبق برنامه

A321

خروجي داخلي

شنبه

12:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

851

تهران

طبق برنامه

B727

خروجي داخلي

شنبه

13:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3931

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

20:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4540

تهران

طبق برنامه

BAE

خروجي داخلي

شنبه

22:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6332

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

06:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم ایر

1247

گرگان

طبق برنامه

BAE

خروجي داخلي

یک شنبه

08:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

382

چابهار

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

08:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

852

مشهد

طبق برنامه

B727

خروجي داخلي

یک شنبه

08:55

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ