اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

جستجو 0.012 ثانیه طول کشید.
ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت
۱
عسلويه اراک ‌آسمان بوئينگ يکشنبه ۳۹۵۸ ۰۹:۴۰ ۱۱:۱۵ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲
مشهد اراک ‌آسمان F100 سه شنبه ۳۹۶۰ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۳
مشهد اراک ‌آسمان F100 شنبه ۳۹۶۰ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۴
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۸۴۳ ۱۵:۳۰ ۱۶:۴۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
۵
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۸۴۴ ۱۳:۵۰ ۱۵:۰۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
۶
ايلام مهرآباد ‌ماهان BAE دوشنبه ۴۵۷۳ ۱۶:۴۰ ۱۷:۵۵ ۱,۸۱۳,۰۰۰ ریال
۷
مهرآباد ايلام ‌ماهان BAE دوشنبه ۴۵۷۲ ۱۴:۴۵ ۱۶:۰۰ ۱,۸۱۳,۰۰۰ ریال
۸
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 دوشنبه ۸۴۱ ۰۸:۱۰ ۰۹:۲۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
۹
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 دوشنبه ۸۴۰ ۰۶:۲۵ ۰۷:۳۵ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
۱۰
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 يکشنبه ۸۴۱ ۱۳:۳۰ ۱۴:۴۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
۱۱
مشهد ايلام ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۹۰۲ ۱۰:۵۰ ۱۳:۰۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ریال
۱۲
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 يکشنبه ۸۴۳ ۱۲:۰۰ ۱۳:۱۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
۱۳
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 يکشنبه ۸۴۲ ۱۰:۰۵ ۱۱:۱۵ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
۱۴
ايلام مشهد ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۹۰۱ ۰۸:۱۰ ۱۰:۲۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ریال
۱۵
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 يکشنبه ۸۴۰ ۰۶:۲۵ ۰۷:۳۵ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
۱۶
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۳۸۴۳ ۱۵:۵۵ ۱۷:۰۵ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
۱۷
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 شنبه ۳۸۴۴ ۱۴:۱۵ ۱۵:۲۵ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
۱۸
مهرآباد ايلام ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۷۲ ۱۴:۳۵ ۱۵:۵۰ ۱,۸۱۳,۰۰۰ ریال
۱۹
ايلام مهرآباد ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۷۳ ۱۶:۳۵ ۱۷:۵۰ ۱,۸۱۳,۰۰۰ ریال
۲۰
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۸۴۱ ۰۸:۱۰ ۰۹:۲۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال