نمایش محتوا نمایش محتوا

 

 

تباهگ

دوغ پا

تنورچه

آبگوشت ماهی

آبگوشت زابلی

اوجیزک

تخلان

پکوره

بت ماش

کشک زرد

چنگال

دوغ برک

املت سوزی

لنجو

تهیه شده در اداره مخابرات و فناوری اطلاعات فرودگاه بین المللی زاهدان