برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه زاهدان برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه زاهدان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5847 جده پرواز کرد ۰۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ 23019-23127-23003
سعودي 5809 جده پرواز کرد ۲۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ 23003 -23021 - 23023
سعودي 5823 جده پرواز کرد ۲۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ 23023 - 23016 - 23022
سعودي 5825 جده پرواز کرد ۰۰:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ 23022 - 23025 - 23007
سعودي 5827 جده پرواز کرد ۰۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ 23007 - 23024 - 23020
سعودي 5845 جده پرواز کرد ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ 23020 - 23005 - 23026
سعودي 5847 جده پرواز کرد ۰۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 23026 - 23027 - 39031