نمایش محتوا نمایش محتوا

ایرلاین شماره پرواز ورود از وضعیت ساعت تاریخ ایام هفته ظرفیت شماره کاروان مدیر کاروان

1576

جده

نشست

23:30

96/06/24

جمعه

270

23018/

23900

سعید شه بخش/مرتضی باقری فر

1605 مدینه نشست 04:00 96/06/31 جمعه 270 23128 عبدالقدوس گمشادزائی
23011 احمد ناروئی(1)
1587 مدینه نشست 12:00 96/07/01 شنبه

270

23011 احمد ناروئی (2)
23001 محمد رضا باغبانی
23006 عبدالواحد شهنوازی(1)
1591 مدینه نشست 18:56 96/07/01 شنبه 270 23006 عبدالواحد شهنوازی(2)
23003 دوست محمد بارانی
2300 عبدالرفیق رخشانی (1)
1607 مدینه نشست 06:32 96/07/02 یکشنبه 270 23004 عبدالرفیق رخشانی(2)
23014 محمدرضا ملازهی
23010 عبدالغفور حوت
1599 مدینه نشست

08:50

تاخیر دارد

14:55

96/07/02 یکشنبه 270 23010 عبدالغفورحوت(2)
23129 علیرضا باغبانی
23012 احمد سارانی(1)
1505 مدینه نشست

02:45

تاخیر دارد

04:20

96/07/03 دوشنبه 270 23012 احمد سارانی(2)
23016 اسماعیل موسی زهی
23015 عبدالستار ریگی (1)
1521 مدینه نشست

15:20

تاخیر دارد

18:52

96/07/03 دوشنبه 270 23015 عبدالستار ریگی(2)
23005 غلامرضا افشاری
23008 محمدرضا پیشه ور (1)
1553 مدینه نشست

01:00

تاخیر دارد

05:21

96/07/04 سه شنبه 270 23008 محمدرضا پیشه ور(2)
23017 احمد براهوئی