دفاتر فروش بلیط دفاتر فروش بلیط

                        اطلاعات تماس با شرکتهای هواپیمایی و فروش بلیط

رديف

شركت هواپيمايي داخلي

شماره تماس

1

ايران اير

33236234-33220407

2

انبار بار ایران ایر

33237140-33222228

3

دفتر فروش بلیط ایران ایر

33222229

4

آسمان

33223618

5

دفتر فروش بلیط آسمان

33220480

6

شرکت خدمات بار آسمان

33210667

7

دفتر فروش قشم ایر

33235410

8

تاکسیرانی

33487000