نمایش محتوا نمایش محتوا

نمازخانه فرودگاه بین المللی زاهدان در

طبقه اول سالن ترمینال داخلی واقع شده است