برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه زاهدان برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه زاهدان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1559 مدينه به زمين نشست |12:05 08:00 1398/05/28

23030-23008

ايران اير 1581 مدينه به زمين نشست |23:10 21:50 1398/05/28

23031-23030-23010

ايران اير 1413 مدينه به زمين نشست |11:53 10:10 1398/05/29

23129-23010

ايران اير 1417 مدينه به زمين نشست |15:53 13:40 1398/05/29

23029-23129-23001

ايران اير 1505 مدينه به زمين نشست |04:16 04:20 1398/05/31

23001-23015-23011

ايران اير 1483 مدينه به زمين نشست |17:25 15:50 1398/05/31

23014-23011

ايران اير 1465 مدينه به زمين نشست |03:24 03:00 1398/06/01

23014-23012