Web Content Display Web Content Display

                   توزیع لوازم حفاظت فردی بصورت روزانه برای تمامی پرسنل                                 

               

 

                   انجام عملیات ضدعفونی روزانه در تمام اماکن فرودگاهی                                        

 

     نصب دستوالعمل ها، اطلاعیه ها و همچنین فیلم های آموزشی در خصوص ویروس کرونا                                                    

                                                                                                                                                                           

 

 

                  تب سنجی مسافرین محترم در ورودی و خروجی فرودگاه                                         

 


 بدلیل شیوع ویروس کرونا جهت کنترل تردد همکاران دستگاه تشخیص چهره جایگزین دستگاه اثرانگشت  

 


                           کلاس آموزشی از طریق ویدیو کنفرانس                                                     

 


                          جلسه توجیهی دستورا لعمل های کرونا                                                       

 


                                      میز سلامت