حقوق مسافر حقوق مسافر

دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی

منضم به نامه شماره 6893 مورخ 14/2/1394 معاون محترم وزیر راه و شهر سازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری که به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری رسیده است حقوق مذکور جهت آگاهی وجلب رضایت   مسافرین هوایی بصورت ذیل اعلام میشود که اجرای آن بعهده شرکت هواپیمایی مذکور می باشد.

تاخیرات پرواز

تاخیر بیش از یکساعت و تا دو  ساعت :

  پذیرایی( نوشیدنی گرم یا سرد و شیرینی مناسب)

تاخیر بیش از دو ساعت و تا 4 ساعت   : 

 پذیرایی مناسب، تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر و امکان انجام ان

تاخیر بیش از 4 ساعت :

 ارائه بلیت مشابه با تخفیف 30 درصد و در صورت ابطال پرواز  پرداخت کامل وجه و ارائه یک بلیت نیم بها مشابه

ابطال پرواز

       از زمان خرید بلیت تا یکماه قبل از انجام پرواز  :

      پرداخت کامل وجه بلیت به مسافر

 از شش روز تا 24 ساعت مانده به پرواز:

  پرداخت کامل وجه بلیت به مسافر و ارائه یک بلیت مشابه با 30 درصد تخفیف

از 24 ساعت مانده تا زمان انجام پرواز:

 پرداخت کامل وجه بلیت به مسافر و ارائه یک بلیت مشابه با 50 درصد تخفیف

ممانعت از سفر

استرداد  وجه بلیت و ارائه یک بلیت رایگان مشابه

 

تهیه شده در اداره مخابرات و فناوری اطلاعات فرودگاه بین المللی زاهدان