کمیته بازنگری ایمنی کمیته بازنگری ایمنی

اعضاء کمیته بازنگری ایمنی

SRC: Safety Review Committee

 

مدير كل فرودگاه (رئيس) جناب آقای اعرابی مقدم)

معاون عمليات هوانوردي (نايب رئيس)( جناب آقای احمد ماهگلی)

مدير ايمني (دبير كميته)(جناب آقای رضا رخشانی مقدم)

معاون عملیات فرودگاهی(جناب آقای مهدی توکلی)

معاون  توسعه و منابع(جناب آقای محمد نجفی شاد)

رئيس اداره حراست فرودگاه(جناب آقای مهدی پارسا)