ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

382

تهران

نشست(07:58)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

شنبه

07:45

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

850

تهران

نشست(08:05)-پايان تحويل بار

B727

ورودي داخلي

شنبه

08:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

383

چابهار

نشست(11:23)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

شنبه

11:20

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

853

مشهد

نشست(12:46)-پايان تحويل بار

B727

ورودي داخلي

شنبه

12:55

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3930

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

شنبه

19:50

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4541

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

شنبه

20:50

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

850

تهران

طبق برنامه

B727

ورودي داخلي

یک شنبه

08:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

382

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

08:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم ایر

1248

تهران

طبق برنامه

BAE

ورودي داخلي

یک شنبه

09:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

383

چابهار

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

11:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

853

مشهد

طبق برنامه

B727

ورودي داخلي

یک شنبه

12:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم ایر

1246

گرگان

طبق برنامه

BAE

ورودي داخلي

یک شنبه

15:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

382

چابهار

پرواز کرد(09:00)

MD82

خروجي داخلي

شنبه

08:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

852

مشهد

پرواز کرد(09:19)

B727

خروجي داخلي

شنبه

08:55

۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

383

تهران

پرواز کرد(12:28)

A321

خروجي داخلي

شنبه

12:05

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

851

تهران

پرواز کرد(14:05)

B727

خروجي داخلي

شنبه

13:50

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3931

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

20:20

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4540

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

شنبه

22:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

382

چابهار

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

08:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

852

مشهد

طبق برنامه

B727

خروجي داخلي

یک شنبه

08:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم ایر

1247

گرگان

طبق برنامه

BAE

خروجي داخلي

یک شنبه

10:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

383

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

12:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

851

تهران

طبق برنامه

B727

خروجي داخلي

یک شنبه

13:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ