ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

850

تهران

نشست(08:08)-پايان تحويل بار

B727

ورودي داخلي

سه شنبه

07:55

۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

382

تهران

نشست(07:51)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

سه شنبه

08:00

۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

383

چابهار

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

سه شنبه

11:40

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3930

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

16:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

853

مشهد

طبق برنامه

B727

ورودي داخلي

سه شنبه

17:50

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

638

گرگان

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

20:30

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

4541

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

20:50

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

850

تهران

طبق برنامه

B727

ورودي داخلي

چهار شنبه

08:00

۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

374

تهران

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

08:00

۷ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم ایر

1248

تهران

طبق برنامه

BAE

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:25

۷ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

382

چابهار

پرواز کرد(09:05)

A320

خروجي داخلي

سه شنبه

08:45

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

852

مشهد

پرواز کرد(09:19)

B727

خروجي داخلي

سه شنبه

08:55

۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

383

تهران

پذيرش مسافر در ميز (3)-

A321

خروجي داخلي

سه شنبه

12:25

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

639

گرگان

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

16:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

851

تهران

طبق برنامه

B727

خروجي داخلي

سه شنبه

18:45

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3931

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

21:00

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

4540

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

22:00

۶ تير ۱۳۹۶

ايران اير

487

مشهد

لغو شد

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

08:45

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

852

مشهد

طبق برنامه

B727

خروجي داخلي

چهار شنبه

08:55

۷ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم ایر

1247

گرگان

طبق برنامه

BAE

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:10

۷ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

3428

نجف

لغو شد

A320

ورودی خارجي

سه شنبه

13:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

3429

بغداد

لغو شد

A320

خروجي خارجي

سه شنبه

14:45

۶ تير ۱۳۹۶