ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي قشم ایر

1286

مشهد

لغو شد

BAE

ورودي داخلي

پنج شنبه

12:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

853

مشهد

نشست(13:04)-پايان تحويل بار

B727

ورودي داخلي

پنج شنبه

12:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

850

تهران

طبق برنامه

B727

ورودي داخلي

جمعه

08:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3875

شيراز

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

09:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

376

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

11:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

853

مشهد

طبق برنامه

B727

ورودي داخلي

جمعه

12:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

378

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

18:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

383

تهران

پرواز کرد(11:29)

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

10:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم ایر

1249

تهران

لغو شد

BAE

خروجي داخلي

پنج شنبه

12:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

851

تهران

پرواز کرد(14:30)

B727

خروجي داخلي

پنج شنبه

13:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

852

مشهد

طبق برنامه

B727

خروجي داخلي

جمعه

08:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

479

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

12:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

851

تهران

طبق برنامه

B727

خروجي داخلي

جمعه

13:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3876

شيراز

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

15:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

377

کرمان/اصفهان

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

19:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

6533

دبي

طبق برنامه

F100

ورودی خارجي

جمعه

14:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

6534

دبي

طبق برنامه

F100

خروجي خارجي

جمعه

10:20

۵ خرداد ۱۳۹۶