ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

850

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

دو شنبه

09:05

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

853

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

دو شنبه

14:10

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3875

شيراز

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

16:15

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4541

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

دو شنبه

20:50

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

378

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

21:10

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

852

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

دو شنبه

10:05

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

851

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

دو شنبه

15:10

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3876

شيراز

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

16:45

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

379

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

21:55

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4540

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

دو شنبه

22:00

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

6533

دبي

لغو شد

F100

ورودی خارجي

دو شنبه

15:45

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

6534

دبي

لغو شد

F100

خروجي خارجي

دو شنبه

11:45

۳۰ مرداد ۱۳۹۶