خبر خبر

اولين مرکزفرعي جستجوونجات کشوردرفرودگاه بين المللي زاهدان افتتاح شد.
اولين مرکزفرعي جستجوو نجات کشوردرفرودگاه بين المللي زاهدان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی زاهدان:

این مرکزبه عنوان اولین مرکزازمراکز 9 گانه فرعی امدادونجات فرودگاهی کشوراست که باحضورنیکبخت مدیرکل کنترل ترافیک هوایی شرکت فرودگاهها وناوبری ایران ومدیرکل دفترنظارت برعملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشورو تعدادی ازمدیران شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران ومدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان وبلوچستان ودیگرمسئولان استانی وفرودگاهی درفرودگاه بین المللی زاهدان افتتاح شد.

 

این مرکز،استان سیستان وبلوچستان وبخشی ازاستانهای خراسان جنوبی وکرمان را تحت پوشش دارد ومسئول ایجاد هماهنگیهای جستجوونجات بعداز وقوع سانحه درمحدوده جغرافیایی خود هست.

اولین ومهمترین وظیفه این مراکز فرعی پیدا کردند نقطه احتمالی وقوع سانحه وپیادهسازی آن بر روی نقشه و ارسال اطلاعات مربوطه به ارگانهای درگیر درحفظ امنیت وامداد ونجات مانند نیروی انتظامی وهلال احمر است.

براساس تقسیم بندی جغرافیایی کشور فرودگاههای مهرآباد،مشهد،اصفهان،بندرعباس،بوشهر،کرمان،تبریزوکرمانشاه دیگرفرودگاههایی هستند که مرکزفرعی جستجوونجات فرودگاهی درآنها تأسیس خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد