خبر خبر

تخصيص و تحويل يکدستگاه خودروي کف ساز به فرودگاه زابل
تحويل يکدستگاه خودروي کف ساز آتش نشاني به فرودگاه زابل

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان: جهت بهبود توان عملیاتی در واحد ایمنی و آتش نشانی فرودگاه زابل یک دستگاه خودروی کف ساز تحویل این فرودگاه گردید.

گفتنی است:این خودرو توسط اداره کل ایمنی و آتش نشانی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران خریداری و تحویل فرودگاه زابل شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد