خبر خبر

آگهي فراخوان پيمانکاران فرودگاههاي سيستان و بلوچستان
آگهي فراخوان پيمانکاران فرودگاههاي سيستان و بلوچستان
اداره کل فرودگاههای سیستان و بلوچستان در نظر دارد انجام امور خدماتی و نظافتی،نگهداری امور فضای سبز و راهبری سرویس و نگهداری امور تاسیسات فرودگاههای استان را به تفکیک از تاریخ 1/5/98 به مدت سه سال به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد