خبر خبر

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي فرودگاههاي استان
فراخوان تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي در فرودگاههاي استان سيستان و بلوچستان
اداره كل فرودگاههاي سيستان وبلوچستان در نظر دارد انجام امور  خدمات نظافتی ، و راهبري سرويس و نگهداري امور تاسيسات فرودگاههاي استان را به تفكيك از تاريخ 1/6/98  به مدت  سه سال به بخش  خصوصي  واجد شرايط واگذار نمايد
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد