خبر خبر

نظامنامه سيستم مديريت ايمني شرکت فرودگاه‌ها ابلاغ شد
سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران نظامنامه سيستم مديريت ايمني را به ستاد و فرودگاههاي کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران؛ اين اقدام در راستاي پياده سازي سيستم مديريت ايمني و با هدف تبيين ساختارها، مسئوليت ها، سياست ها و رويه هاي مربوطه نظامنامه سيستم مديريت ايمني شرکت که پيش از اين به تصويب سازمان هواپيمايي کشوري رسيده بود، صورت گرفته است.
بر اين اساس کليه مديران کل ستادي و فرودگاهي مکلف به رعايت مندرجات در اين نظامنامه هستند.
نظام نامه سيستم مديريت ايمني شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بر اساس الزامات ملي تعيين شده توسط سازمان هواپيمايي کشوري و برنامه جامع ايمني (SSP) و مطابق مقررات ملي فرودگاهي و ناوبري هوايي تهيه و تدوين شده و به عنوان بالاترين مرجع سيستم مديريت ايمني براي کليه سطوح شرکت لازم الاجرا است.
اين سند در بر گيرنده سياست ها، مسئوليت ها، پاسخگويي ها، فرآيندها، رويه ها و دستورالعمل هايي است که بصورت سيستماتيک در ارتباط بوده و سيستم مديريت ايمني را شکل مي دهند. 
هدف از پياده سازي سيستم مديريت ايمني در شرکت، تضمين ايمني در خدمت عمده شرکت يعني خدمات فرودگاهي و خدمات ناوبري هوايي است که در صورت بروز هرگونه تغيير در هر يک از اجزاء سيستم، چنانچه عملکرد سيستم مديريت ايمني تحت تاثير قرار گيرد، دفتر ايمني شرکت با ويرايش اين سند، مخاطبين را از تغييرات مطلع مي کند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد