نمایش محتوا نمایش محتوا

طرح های رو به توسعه فرودگاه بین المللی زاهدان

  • احداث فرودگاه چابهار
  • بهره برداری از فرودگاه سراوان
  • بهره برداری از باند دوم فرودگاه بین المللی زاهدان
  • استریپ سازی باند دوم فرودگاه بین المللی زاهدان
  • ساخت ترمینال جدید فرودگاه بین المللی زاهدان
  • ساخت برج مراقبت جدید فرودگاه بین المللی زاهدان
  • افزایش مساحت فرودگاه فرودگاه بین المللی زاهدان