نمایش محتوا نمایش محتوا

 

فرودگاه بین المللی زاهدان دارای پارکینگ به ظرفیت

750 دستگاه ماشین که از این تعداد 380 تای آن دارای سایبان می باشد

تلفن تماس :33222774-054 داخلی 2591-2590