خدمات غیر الکترونیکی خدمات غیر الکترونیکی

دبیرخانه (نامه های ورودی )

امور رفاهی همکاران

خرید کالای مورد نیاز

خرید کالاهای متوسط

آموزش دوره های تخصصی همکاران

امور بیمه تکمیلی همکاران

برقراری فوق العاده عائله مندی و حق اولاد

ارتقاء مدرک تحصیلی

ارتقاء رتبه شغلی به خبره و عالی