نمایش محتوا نمایش محتوا

جهت ثبت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات روش های زیر وجود دارد:

 

                        

 

ضمنا چنانچه شکایت از شرکت های هواپیمایی میباشد شکایت را در سامانه شکایات سازمان هواپیمایی کشوری ثبت و پیگیری نمایید.