برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه زاهدان برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه زاهدان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5847 جده پرواز کرد 00:45 1397/05/12

23019-23127-23003

سعودي 5809 جده پرواز کرد 22:15 1397/05/12

23003 -23021 - 23023

سعودي 5823 جده پرواز کرد 22:15 1397/05/13

23023 - 23016 - 23022

سعودي 5825 جده پرواز کرد 00:15 1397/05/14

23022 - 23025 - 23007

سعودي 5827 جده پرواز کرد 03:15 1397/05/14

23007 - 23024 - 23020

سعودي 5845 جده پرواز کرد 23:15 1397/05/14

23020 - 23005 - 23026

سعودي 5847 جده پرواز کرد 00:45 1397/05/15

23026 - 23027 - 39031

سعودي 5856 مدينه به زمين نشست |02:12 02:15 1397/06/13

23019 -23003 - 23027

سعودي 5858 مدينه به زمين نشست |14:58 15:00 1397/06/13

23023 -23021-23003

سعودي 5860 مدينه به زمين نشست |19:05 19:05 1397/06/13

23022 -23016 - 23023

سعودي 5836 مدينه به زمين نشست |04:05 04:10 1397/06/15

23022 - 23025 - 23007

سعودي 5838 مدينه به زمين نشست |05:48 05:50 1397/06/15

23007 - 23024 - 23020

سعودي 5840 مدينه به زمين نشست |12:08 12:05 1397/06/15

23020 -23005 -23026

سعودي 5842 مدينه به زمين نشست |02:07 02:10 1397/06/16

23026 - 23027 - 39031