برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه زاهدان برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه زاهدان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5847 جده پرواز کرد ۰۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

23019-23127-23003

سعودي 5809 جده پرواز کرد ۲۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

23003 -23021 - 23023

سعودي 5823 جده پرواز کرد ۲۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

23023 - 23016 - 23022

سعودي 5825 جده پرواز کرد ۰۰:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

23022 - 23025 - 23007

سعودي 5827 جده پرواز کرد ۰۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

23007 - 23024 - 23020

سعودي 5845 جده پرواز کرد ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

23020 - 23005 - 23026

سعودي 5847 جده پرواز کرد ۰۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

23026 - 23027 - 39031

سعودي 5856 مدينه به زمين نشست |۰۲:۱۲ ۰۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

23019 -23003 - 23027

سعودي 5858 مدينه به زمين نشست |۱۴:۵۸ ۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

23023 -23021-23003

سعودي 5860 مدينه به زمين نشست |۱۹:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

23022 -23016 - 23023

سعودي 5836 مدينه به زمين نشست |۰۴:۰۵ ۰۴:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

23022 - 23025 - 23007

سعودي 5838 مدينه به زمين نشست |۰۵:۴۸ ۰۵:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

23007 - 23024 - 23020

سعودي 5840 مدينه به زمين نشست |۱۲:۰۸ ۱۲:۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

23020 -23005 -23026

سعودي 5842 مدينه به زمين نشست |۰۲:۰۷ ۰۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

23026 - 23027 - 39031